BLOOTSTELLINGS ONDERZOEK

Jaarlijks sterven er in Nederland 3700 mensen aan een beroepsziekte. Circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op de werkvloer.

BLOOTSTELLINGSONDERZOEK

Jaarlijks sterven er in Nederland 3700 mensen aan een beroepsziekte. Circa 2000 van die sterfgevallen worden veroorzaakt door blootstelling aan stoffen op de werkvloer.

Het doel van blootstellingsonderzoek is om vast te stellen of mensen, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, een gezondheidsrisico lopen als gevolg van in het bedrijf aanwezige stoffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stoffen die in het productieproces worden gebruikt, zoals oplosmiddelen, maar ook bij de productie vrijkomende stoffen, zoals lasrook, kwartstof en koolmonoxide.
Klachten van werknemers kunnen aanleiding zijn voor het uitvoeren van een blootstellingsonderzoek.

Ook blootstelling aan stof kan, afhankelijk van de fractie, leiden tot gezondheidsklachten. Wat vaak begint met relatief onschuldige klachten zoals een prikkeling van de luchtwegen kan bij langdurige blootstelling boven de grenswaarde leiden tot ernstigere klachten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om (chronische) bronchitis, benauwdheid, astma, verminderde longinhoud of ernstige longziekten op lange(re) termijn.

Bij een blootstellingsonderzoek wordt aan de hand van de aard, de mate en de duur van de blootstelling vastgesteld of er gezondheidsrisico’s aanwezig zijn voor de werknemers. Het blootstellingsonderzoek kan bestaan uit een kwantitatief onderbouwde schatting van de blootstellingsconcentratie of uit metingen. Indien door middel van metingen de blootstelling wordt vastgesteld, worden aan de hand van een vooraf vastgesteld monsternameplan in de ademzone van de werknemers luchtmetingen gedaan. De middels het blootstellingsonderzoek vastgestelde concentraties worden vergeleken met door de overheid vastgestelde grenswaarden en beoordeeld volgens NEN-EN 689. Hieruit wordt vervolgens geconcludeerd of er mogelijk sprake is van een gezondheidsrisico.

Blijkt uit het onderzoek dat er gezondheidsrisico’s bestaan, dan moet worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn voor het terugdringen van de blootstelling. Hierbij wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. NLVO Arbeidshygienisch en milieutechnisch onderzoek kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Advies nodig?
Tel 073-7470079
Op werkdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur

TELEFOONNUMMER

0031 (0)73-7470079

E-MAIL

info@nlvo-arbeidshygiene.nl

OPENINGSTIJDEN

MA – VR. 08.30 – 18.00